Szkoła Podstawowa nr. 1 w Lidzbarku Warmińskim

OGŁOSZENIA

 

* * * * * * * * * Przekaż 1% podatku na szkołę * * * * * * * * *

 

Zasady rekrutacji uczniów klas pierwszych w roku szkolnym 2017/2018


Do pobrania:

karta zgłoszenia dziecka do szkoły - doc pdf


Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) ucznia - składka roczna - 39 zł

Zakres ubezpieczenia: tab1 tab2 tab3

(zaznaczone świadczenia dodatkowe są w ramach składki!)

 


Dokumenty szkoły:

!nowe! zestaw podręczników na rok szk. 2017-2018 >>>

jednolity tekst statutu szkoły z kwietnia 2009 r.

zmiany w statucie szkoły z sierpnia 2015 r.

załącznik do statutu dotyczący ocena zachowania

załączniki do statutu: załącznik 1, załącznik 2

program wychowawczy szkoły na rok 2016-2017

program wychowawczy szkoły na lata 2016-2021

szkolny program profilaktyki na lata 2016-2021


Godziny pracy świetlicy szkolnej w roku 2016/2017:
Od poniedziałku do piątku 700 - 1540

Godziny pracy pedagoga szkolnego:
Pon. - Piątek 800 - 1400
    
(gabinet nr 41, e-mail: ewawojcik9@op.pl )


Biblioteka szkolna
w poniedziałki czynna od 900 do 1430,
we wtorki i piątki od 730 do 1430
w środy od 730 do 1400
w czwartki od 840 do 1440.

List do Rodziców


Cena obiadu dla ucznia: x zł

Składka na Radę Rodziców (od rodziny) 30 zł


EUROPEJSKA KARTA PRAW I OBOWIĄZKÓW RODZICÓW

1.  Rodzice mają prawo do wychowywania swoich dzieci w duchu tolerancji i zrozumienia dla innych, bez dyskryminacji wynikającej z koloru skóry, rasy, narodowości, wyznania, płci oraz pozycji społecznej.
     Rodzina ma obowiązek wychowywać swe dzieci w duchu odpowiedzialności za siebie i za cały ludzki świat.

2.  Rodzice mają prawo do uznania ich prymatu jako "pierwszych nauczycieli" swoich dzieci.
     Rodzice maju obowiązek wychowywać swe dzieci w sposób odpowiedzialny i nie zaniedbywać ich.

3.  Rodzice mają prawo do pełnego dostępu do formalnego systemu edukacji dla swoich dzieci, z uwzględnieniem ich potrzeb, możliwości i osiągnięć.
     Rodzice mają obowiązek zaangażowania się jako partnerzy w nauczanie ich dzieci w szkole.

4.  Rodzice mają prawo dostępu do wszelkich informacji o instytucjach oświatowych, które mogą dotyczyć ich dzieci.
    Rodzice mają obowiązek przekazywania wszelkich informacji szkołom, do których uczęszczają ich dzieci, informacji dotyczących możliwości osiągnięcia wspólnych (tj. domu i szkoły) celów edukacyjnych.

5.  Rodzice mają prawo wyboru takiej drogi edukacji dla swoich dzieci, która jest najbliższa ich przekonaniom i wartościom uważanym za najważniejsze dla rozwoju ich dzieci.
    Rodzice mają obowiązek dokonania świadomego wyboru drogi edukacyjnej, jaką ich dzieci powinny zmierzać.

6.  Rodzice mają prawo do domagania się od formalnego systemu edukacji tego, aby ich dzieci osiągnęły określoną wiedzę duchową i kulturową.
    Rodzice mają obowiązek wychowywać swe dzieci w poszanowaniu i akceptowaniu innych ludzi i ich przekonań.

7.  Rodzice mają prawo wpływać na politykę oświatową realizowaną w szkołach ich dzieci.
    Rodzice mają obowiązek osobiście włączać się w życie szkół ich dzieci i stanowić istotną część społeczności lokalnej.

8. Rodzice i ich stowarzyszenia mają prawo do wydawania opinii i przeprowadzania konsultacji z władzami odpowiedzialnymi za edukację na wszystkich szczeblach zarządzania oświatą.
    Rodzice maja. obowiązek tworzyć demokratyczne, reprezentatywne organizacje na wszystkich poziomach. Organizacje te będą reprezentowały rodziców i ich interesy.

9. Rodzice mają prawo do pomocy materialnej ze strony władz publicznych, eliminującej wszelkie bariery finansowe, które mogłyby utrudniać dostęp ich dzieci do edukacji.
    Rodzice mają obowiązek poświęcać swój czas i uwagę swoim dzieciom i ich szkołom, tak aby wzmocnić ich wysiłki skierowane na osiągnięcie określonych celów nauczania.

10. Rodzice mają prawo żądać od odpowiedzialnych władz publicznych wysokiej jakości usług edukacyjnych.
     Rodzice mają obowiązek poznać siebie nawzajem, współpracować ze sobą - i doskonalić swoje umiejętności "pierwszych nauczycieli" i partnerów w kontaktach szkoła - dom.

    Tłumaczenie z ang. Michał Józef Kawecki


Europejska Karta Praw i Obowiązków Rodziców została ogłoszona i przyjęta w roku 1992 przez Europejskie Stowarzyszenie Rodziców (European Parents Association) z siedzibą w Brukseli. Polska - dzięki aktywności Społecznego Towarzystwu Oświatowego - jako pierwszy kraj z Europy Środkowej uzyskała w roku 1993 pełne członkostwo (afiliacja w 1991) w KPA i bierze aktywny udział w działalności na szczeblu europejskim. Oficjalnym przedstawicielem STO i Polski w EPA jest Michał Józef Kawecki, który jest jednocześnie członkiem władz naczelnych EPA.

historia

miasto

patron

nauczyciele

samorząd

adresy